Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Dorpsraad spreekt met politie over veiligheid

Dorpsraad spreekt met politie over veiligheid

22 maart 2016 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

De dorpsraad had op 18 februari jl. overleg met de politie en de gebiedsadviseur van Boskoop, Heleen Steens om de problemen rond het thema veiligheid in Boskoop te inventariseren. Bij de start van de fusie met de gemeente Alphen aan den Rijn bleek het noodzakelijk meer politie in te zetten en ook het horecatoezicht te verscherpen.

Veiligheid is een gevoel. Soms durven mensen gewoon niet langs bepaalde plekken in Boskoop te lopen vanwege de dreiging die vooral jongeren kunnen uitstralen. Dat is op zichzelf geen strafbaar feit. Wel mag verwacht worden dat een groep zich aan bepaalde regels houdt. Snijdelwijk heeft te maken met een ware inbraakgolf. Kortom, op het gebied van veiligheid speelt er genoeg in Boskoop, voor de Dorpsraad alle reden om dit punt op de agenda te zetten.

Snijdelwijk

Al een aantal jaren is er in de Snijdelwijk sprake van een hoog percentage inbraken en vernielingen. Voor bewijs van inbraken zijn extra ogen en oren nodig. Mede daarom zijn er sinds 2015 m.b.v. buurtenquêtes al 5 buurtpreventieprojecten (met WhatsAppgroepen) opgezet. Op deze wijze wordt de sociale cohesie onder de bewoners bevorderd.

Buurtpreventieprojecten

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers zo min mogelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door als bewoners zelf alert te zijn en meer betrokken te zijn bij de eigen straat of buurt. Elk buurtpreventieproject wordt geleid door een buurtcoördinator. Deze coördinator (zelf ook deelnemer aan het project) heeft regelmatig contact met de politie (wijkagent) en gemeente (coördinator buurtpreventie) over preventie en bestrijding van criminaliteit in de buurt. De buurtcoördinator zorgt er voor dat de wensen en signalen op het gebied van veiligheid worden doorgegeven aan de juiste instanties. Dat kan gaan over bijvoorbeeld betere straatverlichting of inbraakbeveiliging door gebruik van goede sloten.

De inbraakcijfers vertonen sinds de inzet van buurtpreventieprojecten een dalende lijn. In januari 2015 is gebleken dat er 28% minder strafrechtmisdrijven (misdrijven waarbij sprake is van aanhoudingen en verdachten) plaatsvonden; in diezelfde maand waren er 329 inbraken in de gehele gemeente Alphen, waarvan 48 in Boskoop (in januari 2014 waren dat er 67). Dat is de winst van de buurtpreventieprojecten: de sociale cohesie versterkt, er wordt meer gemeld. Soms komt de politie voor niets, maar de scherpte van de bewoners is belangrijker. Door deze aanpak is het aantal schuurtjesdiefstallen en auto-inbraken teruggelopen; het zijn nu voornamelijk woninginbraken.

Overlast van hangjongeren

Bewoners klagen soms over overlast in hun buurt. Bijvoorbeeld als mensen, veelal jongeren, veel lawaai maken, met (opgevoerde) brommers racen, er onnodig mee toeteren en rommel achterlaten. De politie krijgt af en toe ook klachten binnen over vernielingen. Vaak komen er klachten als mensen zich onveilig voelen op straat.

Afspraken maken

Iedereen heeft het recht op een plek in hun buurt om samen te komen. Dat geldt ook voor jongeren. Ook zij hebben een eigen plekje nodig. Maar als er sprake is van werkelijke overlast of wanneer er sprake is van winkeldiefstal dan moeten er stappen ondernomen worden. Bewoners, ondernemers en de jongeren kunnen samen met de gemeente en de gebiedsadviseur afspraken maken en regels opstellen voor een wijk of een straat. Er kan dus met elkaar gesproken worden over de geluidsoverlast en de rommel en er kunnen tijden worden afgesproken. Het is belangrijk hierin een balans te vinden. Alcohol en drugs zijn op de openbare weg verboden. Natuurlijk mag er niets vernield worden en moet iedereen, jong én oud, zijn eigen rommel opruimen. Als er toch schade veroorzaakt wordt, moet deze worden vergoed. De politie benadrukt dat de praktijk leert dat met deze aanpak vaak goede resultaten worden behaald.

Wat kan de Dorpsraad voor u doen?

De Dorpsraad wil graag samen met de bewoners in oplossingen denken. Boskopers ervaren overlast en wij als Dorpsraad willen het voortouw nemen door ons in te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Boskoop. Als Dorpsraad kunnen we de bewoners adviseren en willen we een bemiddelende rol spelen.

Opvallend is dat ondanks de vele inbraken en de overlast is die in Boskoop wordt ervaren er nog steeds sprake is van weinig meldingen van de bewoners. Wij willen daarom het meldingsbeleid promoten: Bel 112 bij gevaar en 0900-8844 bij overlast! Ook willen wij het telefoonnummer van Meld misdaad anoniem onder de aandacht brengen: 0800-7000. Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de mensen te bang is om te bellen voor een melding. Dat is niet in het belang van onze veiligheid. Als Dorpsraad willen we deze passieve mentaliteit ombuigen.

Als u meent dat er in het gebied waar u woont zoveel inbraken zijn dat er een buurtpreventieproject opgezet zou moeten worden of als u hinder heeft van regelmatige overlast of als u suggesties heeft, mailt u dan vooral de Dorpsraad: info@dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop