Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Coaching

Coaching

27 juni 2018 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

In onze huidige ‘participatie-samenleving’ komt het er steeds meer op neer dat je als burger goed voor jezelf dient te zorgen en ook vooral zélf initiatief dient te tonen en te nemen op velerlei vlakken, in de door de overheid geboden voorzieningen. De Gemeenten hebben van rijksoverheid, de taak toebedeeld gekregen om erop toe te zien dat de stromen binnen die voorzieningen goed verlopen.

In dit kader zijn er in nagenoeg iedere Gemeente inmiddels genoeg ‘loketten’ waar men terecht kan voor allerlei maatschappelijke zaken. Zo ook in Alphen. En gaat het niet goed? Dan is er hulp! Dan is er ‘de coach’, die kan begeleiden, die hulp kan bieden. Ik kom het woord, dit begrip, de laatste tijd herhaaldelijk tegen in publicaties en berichtgevingen.

Zo is er de ‘kavelcoach’ voor de kwekers. De sierteeltsector in Boskoop constateert al sinds jaren dat het aantal kwekerijen terugloopt. Niet alle kwekers zijn aangesloten bij de Greenport en veel kwekers kunnen niet meegaan in het uitbreiden of wijzigen van hun bedrijf, of hebben geen opvolging. Het wordt moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dit heeft tot gevolg dat er ‘stille armoede’ onder vroegere kwekers bestaat. Trots weerhoudt de kweker om hulp te zoeken. De ‘kavelcoach’ is er om te begeleiden, te bemiddelen bij eventueel verkopen of verkavelen van grond.

Een ander voorbeeld is ‘de kluscoach’. Die biedt de diensten aan bij een kleinschalig project in Boskoop, waarbij in een voormalige school een aantal kluswoningen worden gerealiseerd. Met een klusbudget én de hulp van een ‘kluscoach’ is er de mogelijkheid om zelf je kluswoning te (ver)bouwen. De huizen worden verhuurd aan mensen met kleinere inkomens. Voor de actuele gemeentelijke vraagstukken en kwesties zou de inzet en hulp van een coach beslist niet verkeerd zijn.

Wat te denken van een ‘hefbrugcoach? Om de neus van gedeputeerde Floor Vermeulen dezelfde kant op te krijgen als die van wethouder Kees van Velzen, rond het al dan niet omlaag te laten van de brug tijdens de spits.

Een ‘arbeidsmigrantencoach’? Om hulp te bieden bij een juiste verdeling van woonplekken voor migranten in onze gemeente. In het verkoopproces rond de Watertoren zou een ‘Torencoach’ beslist geen overbodige luxe zijn.

De Dorpsraad functioneert zelfstandig en neemt zélf de nodige initiatieven. Begeleiding van welke coach dan ook is beslist niet nodig. Voor de ‘zakelijk flirtcoach’ zou ik nog wel een uitzondering willen maken, wellicht kan die, met een knipoog naar het Gemeentelijk bestuursapparaat, hier en daar nog wel een potje breken.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop